Ретельно вивчіть документи, надані представниками правоохоронних органів

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором (ч.1 ст. 236 Кримінально-процесуального кодексу України). Якщо серед перевіряючих немає прокурора або слідчого, вимагайте пред'явити вам письмове доручення слідчого (прокурора) про проведення слідчих дій, якщо вам його не пред'явили - телефонуйте 102.


Вимагайте пред'явити вам копію ухвали суду про дозвіл на обшук житла чи іншого майна 

Підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. 

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про: 

1) термін дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали; 

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 

3) положення закону, на підставі якого виноситься ухвала; 

4) житло чи інше володінні особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, і особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 

6) речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук. 

При ознайомленні з цим документом зверніть увагу на наступне:  

• термін дії ухвали слідчого судді не може бути більше одного місяця з дня прийняття ухвали;  

• чи правильно вказана адреса приміщення, в якому буде проводитися обшук;  

• чи правильно вказана особа, якій належить житло чи інше майно, і особа, у фактичному володінні якого воно перебуває;  

• чи вказана в ухвалі інформація про слідчого, прокурора, який подав клопотання про обшук, і чи відповідає вона тій інформації, яка зазначена в дорученні слідчого, прокурора. 

Якщо ви виявили помилки, неточності, помилки і не можете отримати консультацію про подальші дії від вашого адвоката, ми рекомендуємо телефонувати на 102. 


Вимагайте, щоб обшук проводився в присутності адвоката 

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката (ч. 3 статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України). Слідчий, прокурор зобов'язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення. 


Не поспішайте впускати правоохоронні органи в приміщення 

Для уникнення ситуації, коли адвокатів можуть не допустити до обшуку, необхідно процедурою перевірки документів правоохоронних органів затягнути початок проведення обшуку до моменту приїзду адвокатів. 


Залучіть найбільшу кількість учасників до обшуку 

Відповідно до ч. 1 статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального судочинства. З метою отримання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. 


Не перешкоджайте законним слідчим діям, але й присікайте незаконні 

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, до речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- або відеозапис, складати плани і схеми, виробляти графічні зображення обшуку житла чи іншого володіння особи або окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, що мають значення для кримінального провадження. Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі і документи, які не входять до переліку, за яким прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

 

Під час обшуку не давайте ніяких пояснень і свідчень 

Якщо вас намагаються допитати, вимагайте повістку на допит (ст. 166 КПК України). У разі якщо все ж проводиться допит, вимагайте проведення його тільки в присутності свого адвоката (ст. 167 КПК України). На особистий огляд погоджуйтеся тільки в тому випадку, якщо вам пред'явили відповідну постанову прокурора (Ч. 3 ст. 241 КПК України). У постанові прокурора повинні бути вказані достатні підстави вважати, що ви можете приховувати предмети і документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї ж статі в присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов'язковій фіксації у відповідному протоколі.


На личный досмотр  соглашайтесь только в том случае, если вам предъявили соответствующее постановление прокурора

(ч. 3 ст. 241 УПК Украины). В постановлении прокурора должны быть указаны достаточные основания считать, что вы можете утаивать предметы и документы, которые имеют значение для уголовного производства. 

Обыск лица осуществляется лицами того же пола в присутствии адвоката, представителя по требованию такого лица. Ход и результаты личного обыска подлежат обязательной фиксации в соответствующем протоколе.


Не храните в офисе документы, которые очень важны или могут нанести ущерб

Поскольку согласно ч. 7 статьи 236 УПК Украины при обыске следователь, прокурор имеет право проводить измерения, фотографирование, звуко- или видеозапись, составлять планы и схемы, производить графические изображения обыскан жилья или иного владения лица или отдельных вещей, изготавливать отпечатки и слепки, осматривать и изымать вещи и документы, которые имеют значение для уголовного производства. Предметы, изъятые законом из обращения, подлежат изъятию независимо от их отношения к уголовному производству. Изъятые вещи и документы, которые не входят в перечень, по которому прямо предоставлено разрешение на поиск в определении о разрешении на проведение обыска, но не относятся к предметам, которые изъяты законом из обращения, считаются временно изъятым имуществом. Таким образом, во время обыска могут быть изъяты любые документы и они могут находится в распоряжении следователя до принятия решения об их аресте либо до принятия решения об их возврате. Хочу отметить, что процедура возврата временно изъятых вещей довольно сложная, поскольку адвокату в дальнейшем придется доказывать следователю, что изъятые вещи действительно принадлежат его клиенту. 


Требуйте ведения обязательной видеофиксации обыска 

Обыск жилища или иного владения лица на основании постановления следственного судьи в обязательном порядке фиксируется с помощью аудио- и видеозаписи (ч. 7 статьи 236 УПК Украины)


Принимайте  участие в написании протокола об обыске 

Согласно части 8 статьи 236 УПК Украины лица, в присутствии которых осуществляется обыск, при проведении этого следственного (розыскного) действия имеют право делать заявления, подлежащие занесению в протокол обыска. В протоколе обыска укажите всех лиц, которые принимали участие в обыске, если этого не сделал следователь, прокурор. Укажите в протоколе обыска те предметы, которые, на ваш взгляд, не имеют никакого отношения к цели обыска (ст. 234 УПК "Цель проведения обыска - обнаружение и фиксация информации о содеянном уголовном правонарушении, выявление предмета уголовного правонарушения или имущества, добыто которое было в результате содеянного, а также определение местонахождения лиц в розыске"). Если у вас нашли запрещенные предметы или предметы, которые оказались у вас в помещении впервые, и вы к ним не имеете никакого отношения, укажите это в протоколе обыска, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Требуйте зафиксировать наличие или отсутствие отпечатков пальцев на этих предметах. 


Внимательно прочитайте составленный протокол. Укажите в протоколе все нарушения, которые вы увидели при обыске. Пронумеруйте его. Потребуйте копию протокола обыска 

В соответствии с частью 9 статьи 236 УПК Украины второй экземпляр протокола обыска вместе с приложенным к нему описанием изъятых документов и временно изъятых вещей (при наличии) вручается лицу, у которого проведен обыск, а в случае ее отсутствия - совершеннолетнему члену его семьи или его представителю.При проведении обыска на предприятии, в учреждении или организации второй экземпляр протокола вручается руководителю или представителю предприятия, учреждения или организации.